UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

Số: 103/QĐ-ĐHHD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 20 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy định thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy

của giảng viên Trường Đại học Hải Dương

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

 

Căn cứ: Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên; Thông tư số 36/2010/TT- BGDĐT ngày 15/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2008 về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập;

Căn cứ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1258/QĐ-TTg ngày 26 tháng 07 năm 2011 về việc Thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương; số 378/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2013 về việc đổi tên Trường Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương thành Trường Đại học Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 2196 /QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Hải Dương;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Xét đề nghị của các bà: Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ và Trưởng phòng Tài chính - Kế toán,

 QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Hải Dương”.

Điều 2. Quy định này được thông qua Hội nghị toàn thể cán bộ, viên chức, lao động toàn trường (có giá trị như một phần của Quy chế chi tiêu nội bộ). Quy định này có hiệu lực kể từ Học kỳ I, năm học 2012 - 2013; những Quy định có nội dung trái với Quy định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Trưởng các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                (Đã ký)

 

                                                                                                                TS. Phạm Đức Bình

Chi tiết “Quy định thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Hải Dương” xin xem file đính kèm!

 

 


 

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT, HỢP TÁC

WEBSITE LIÊN KẾTĐăng ký học tín chỉ

 

 

© 2014 Trường Đại học Hải Dương
TT-TT CNTT
Email: tinhlq@uhd.edu.vn